Thực đơn của Eggyolk

Eggyolk Signature
Đồ uống đặc trưng

Single Yolk
01 Trứng
55.000 VND

Double Yolk
02 Trứng
75.000 VND

Egg Coffee

Cà phê Trứng

Iced Egg Coffee

Cà phê Trứng đá

Egg Matcha

Matcha Trứng

Iced Egg Matcha

Matcha Trứng Đá

Egg Cocoa

Cacao Trứng

Iced Egg Cocoa

Cacao Trứng Đá

Special Vietnamese Coffee
Cà phê Việt Nam

Espresso-based Drinks
Cà phê pha máy

Espresso

Espresso

30.000
45.000

Cappuccino

Cappuccino

55.000

Mocha

Mocha

65.000

Yogurt Coffee

Yogurt Coffee

45.000

Americano

Americano

40.000
55.000

Oat Milk Cappuccino

Oat Milk Cappuccino

75.000

Latte

Latte

55.000

Upgrade to Quang Tri Specialty Arabica Beans

Đổi sang hạt Arabica đặc sản Quảng Trị

+15,000

Cold Brew
Cà Phê Ủ Lạnh

Original Cold Brew

Original Cold Brew

55.000

Orange Cold Brew

Orange Cold Brew

65.000

Milk Foam Cold Brew

Milk Foam Cold Brew

65.000

Coconut Cold Brew

Coconut Cold Brew6

65.000

Paper-filtered Coffee
Cà phê Giấy Lọc

Specialty Arabica

Specialty Arabica

85.000

Đà Lạt

85.000

Cà phê Mít

75.000

Ethiopia

85.000

V60 | Kalita

Best for Winter
Tốt nhất cho mùa đông

Warmed-up Cream Coffee

Warmed-up Cream Coffee

75.000

Cinnamon Latte

Cinnamon Latte

75.000

Oat Milk Pumpkin Latte

Oat Milk Pumpkin Latte

75.000

Matcha Latte

Matcha Latte

75.000

Cascara

Orange & Cinnamon Cascara

Orange & Cinnamon Cascara

55.000

Cream Cheese Cascara

Cream Cheese Cascara

65.000

Original Cascara

Original Cascara

45.000

Tea
Trà

Tea & Non-coffee Drinks
Trà ấm & Đồ không chứa cà phê

Original Cascara (pot)

Original Cascara (pot)


50.000

Orange & Cinnamon Cascara (pot)

Orange & Cinnamon Cascara (pot)

65.000

Milk

Milk

35.000

Red Ginseng Oolong Tea (pot)

Red Ginseng Oolong Tea (pot)


65.000

Cocoa

Cocoa

55.000

Fresh Orange Juice

Fresh Orange Juice

65.000

Cakes
Bánh

Oatmilk Raisin Cookies (100g box)

Oatmilk Raisin Cookies (100g box)


59.000

Earl Grey Macaron

Earl Grey Macaron

30.000

Brownie

Brownie

40.000

Cream Cheese Macaron

Cream Cheese Macaron


35.000

Canele

Canele

39.000

Cheesecake Brownie

Cheesecake Brownie

49.000

Pastries
Pastries